Kontaktinformasjon

BL Data Regnskap AS
Postboks 111
Spikkestadveien 147
3431 Spikkestad
Telefon: 31 29 79 80
Fax: 31 29 79 81
Send epost

 

God regnskapsføringsskikk (GRFS)

12.12.2007
NARFs og Økonomiforbundets felles utvikling av bransjestandarder utgjør den naturlige kilde for hva som etter loven er å forstå som god regnskapsføringsskikk. Standardene vil således i større grad enn tidligere være styrende for bransjens levering av tjenester, uavhengig av om man som regnskapsfører er medlem i en av regnskapsførerforeningene eller ikke.
 
Det er verdt å merke seg at Stortinget har vedtatt et forslag fra Kredittilsynet om å innta en henvisning til god regnskapsføringsskikk i Regnskapsførerloven § 2 annet ledd. Hjemmelen lyder med virkning fra 1. juli 2006 som følger:
 
 § 2. Regnskapsføring m.v.
 Autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med bestemmelser i og i medhold av lov og i samsvar med god regnskapsføringsskikk.
Bestemmelsene i denne lov gjelder tilsvarende for regnskapsføreroppdrag som autorisert regnskapsfører påtar seg, selv om oppdragsgiveren ikke har plikter som nevnt i første ledd.
Som regnskapsføring etter denne lov regnes utføring av oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringslovgivningen og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift.